۴۴۰۱۰۶۷۶(021)

۴۴۱۱۹۷۹۲(021)

  • 1397-10-30

سیم مشتاق در ساز سه تار ، قسمت 5، آموزش سه تار ، انواع سه تار ، آموزشگاه سه تار ، آموزش سه تار جنت آباد

اين بدعت (اضافه نمودن چهارمين وتربه سه تار ) گر چه در ظاهر به نظر امري بسيار ساده مي آيد ، اما مشاهده مي كنيم تاچه حدّ اين نوآوري با موسيقي هماهنگي داشته و قابليت صدا دهي ساز سه تار را گسترش و امكانات جديدي را در اختيار نوازنده به منظور بيان ايده هاي موسيقيايي قرار داده است.
پي نوشت:
* براي اطلاع بيشتر درخصوص شرح احوال مشتاق عليشاه به منابع مكتوب دست اول زير مراجعه كنيد ؛
طرايق الحقايق، معصوم عليشاه شيرازي، سنايي، تهران، بدون تاريخ
غرايب، ميرزا محمدحسين” رونق عليشاه كرماني ، خانقاه نعمت اللهي، تهران،1352
ديوان مشتاقيه، ميرزا محمد تقي”مظفرعليشاه”، خانقاه نعمت اللهي، تهران،1347
**براي اطلاع بيشتراز تنوع شيوه هاي كوك قديم وجديد تار وسه تار به متن بروشور آلبوم: شيوه هاي نوين كوك سه تار اثر استاداحمد عبادي، انتشارات سروش مراجعه كنيد.
كتاب نامه:
توكلي، فرشاد، فصلنامه ماهور، مؤسسه فرهنگي ـ هنري ماهور، تهران،ش 14، 1380 .
خالقي، روح الله، سرگذشت موسيقي ايران، ويرايش 2، مؤسسه فرهنگي ـ هنري ماهور، تهران، 1381.
مسعوديه، محمدتقي، مباني اتنوموزيكولوژي، سروش، تهران، چاپ دوم ،1383.
پورعيسي،سمن، ماهور به قلم مخبرالسلطنه، فرهنگستان هنر، تهران ، 1390.