۴۴۰۱۰۶۷۶(021)

۴۴۱۱۹۷۹۲(021)

  • 1397-10-23

سیم مشتاق در ساز سه تار ، قسمت 2، آموزش سه تار ، انواع سه تار ، آموزشگاه سه تار ، آموزش سه تار جنت آباد

“مشهور چنان است كه تا قبل از مشتاق عليشاه ساز سه تار داراي سه سيم بوده و سيم چهارم را مشتاق عليشاه كه خود آوازي دلنشين و سه تاررا به كمال مي‌نواخته است به اين ساز اضافه نموده ـ اين سيم را اصطلاحاً در ميان نوازندگان سه تار، سيم مشتاق ناميده مي‌شود.”(خالقي1381 :128). اگر چه در خصوص اضافه شدن وتر چهارم توسط مشتاق عليشاه تاكنون سند دست اول مكتوبي بدست نيامده است ولي با توجه به برخي از منابع مكتوب چون؛ طرائق الحقايق ورساله غرايب مبني بر چيره دستي وخوش پنجه بودن وي در نوازندگي و خوش لحن بودن در خوانندگي كه صاحبان فن به استاديش اذعان داشته اند ،چندان بعيد نمي نمايد كه اين ابداع توسط وي صورت گرفته باشد، و يا ممكن است كسي كه اين سيم را به سه تار اضافه كرده به ياد و احترام وي اين سيم را به نام او نامگذاري كرده باشد.
به هر روي چه اين كه وتر فوق الذكر توسط مشتاق اضافه شده باشد را بپذيريم يا نپذيريم آنچه مهم است اين است كه؛ اين تغيير تا چه اندازه با ساختمان ساز ونيز موسيقي مورد نظر هماهنگ بوده است. پذيرش همگاني اين تغيير _علي رغم ناهماهنگي با نام سه تار_ تا حد زيادي اين مسأله را پيشاپيش روشن مي كند . اما موضوع را از زاويه اي ديگر نيز مي‌توان بررسي كرد.