۴۴۰۱۰۶۷۶(021)

۴۴۱۱۹۷۹۲(021)

  • 1397-10-20

سیم مشتاق در ساز سه تار ، قسمت1، آموزش سه تار ، انواع سه تار ، آموزشگاه سه تار ، آموزش سه تار جنت آباد

سيم مشتاق
بدعتي در کمال
سه تار امروزي علي‌رغم نامي كه از گذشته برايش به يادگار باقي مانده داراي چهار وتر است، كه به چهارگوشي در انتهاي دسته ساز متصل مي گردند. وترهاي سه تار از بالا به پايين بدين ترتيب هستند؛
وتر بم با سيمي به قطر تقريبي35- 25 ميكرون از جنس برنج.
وتر مشتاق(زنگ) با سيمي به قطر تقريبي20 ـ 18 ميكرون از جنس فولاد.
وتر زير با سيمي به قطرتقريبي 20 ـ 18 ميكرون از جنس برنج.
وتر حاد با سيمي به قطر تقريبي 20 ـ 18 ميكرون از جنس فولاد.
چنين به نظرمي‌رسد، اضافه شدن چهارمين وتر به سه تار توسط مشتاق عليشاه را ، براي اولين بار نوازنده برجسته سه تار ابوالحسن صبا بيان نموده باشند. به نظرمي‌رسد ديگر منابعي كه اين مسأله را ذكر كرده اند همگي ازهمان روايت شفاهي صبا نقل قول كرده اند. به احتمال قريب به يقين صبا نيز خود از استادانش _ ميرزا عبدالله ودرويش خان_ اين روايت را شنيده است.براين اساس تا سطح تحقيقات كنوني هيچ سند مكتوبي كه پيش ازاين منبع شفاهي ،در اين موردسخني ذكر كرده باشد وجودندارد ،روح‌الله خالقي نيز در كتاب سرگذشت موسيقي ايران با استفاده از عبارت” مشهور چنان است” به اين مسأله مي پردازد و البته روشن نمي كند كه روايت شفاهي را نيز از چه كسي ياكساني اخذ كرده است.