۴۴۰۱۰۶۷۶(021)

۴۴۱۱۹۷۹۲(021)

برگزاری کنسرت هنرجویان

برگزاری کنسرت هنرجویان
در آموزشگاه موسیقی کمان متناسب با سطح و دوره های مختلف در همه رده های سنی کنسرت های هنرجویان در پایان هر دوره آموزشی برگزار می گردد.
اجرای کنسرت ها در پایان هر دوره به دلیل تاثیرات مثبتی که این گروه نوازی ها بر رشد مهارت های نوازندگی هنرجویان دارد، بسیار مورد توجه مدیران آموزشگاه موسیقی کمان، اساتید محترم و هنرجویان عزیز است.